Alt om corona og løn

Vi følger corona udviklingen tæt og  vil løbende beskrive regeringens lovændringer her på siden.

Brug for juridisk bistand

 

Find svar på dine spørgsmål om corona

Midlertidig ordning om arbejdsfordeling


Ved en arbejdsfordeling nedsættes medarbejdernes arbejdstid i en begrænset periode, så medarbejderne deler det arbejde, der er i virksomheden. I den tid medarbejderne ikke arbejder, er de ledige og kan få dagpenge, hvis betingelserne er opfyldt.

Læs mere >>

 

Børn og corona-tests


Hvis en medarbejders barn har symptomer på corona og derfor skal testes, er barnet at forstå som syg, og derfor gælder de samme regler for barn syg, som de normalt gør i virksomheden.

På baggrund af en trepartsaftale foreslår regeringen desuden, at forældre til smittede børn - og forældre til børn der er blevet sendt hjem fra skole/institution, fordi andre har fået corona - i yderste nødsfald og under en række forudsætninger kan få hvad der svarer til barselsdagpenge. Aftalen er trådt i kraft og gælder frem til den 31. marts 2021.

Læs mere >>

 

Hvis din medarbejder rejser til et “forbudt” land


Det er slået fast, hvor man kan rejse hen i sin jule- og vinterferie i år. Men det kan være svært at have overblik over, hvordan man skal forholde sig, hvis en medarbejder rejser til et land, hvor myndighederne fortsat fraråder rejser.

Læs mere >>

 

 

Udskyd betaling af AM-bidrag og A-skat

For at hjælpe de virksomheder, som er hårdt ramt af corona-situationen, har regeringen valgt at udskyde virksomhedernes betaling af A-skat og AM-bidrag.

Derfor udskyder DataLøn afregningen af A-skat og AM-bidrag, så den følger de nye frister. Det sker automatisk, og du skal ikke selv gøre noget.

Hvis du ikke ønsker at vi udskyder afregningen efter de forlængede frister, kan du bede os om at afregne efter de gamle. Du skal bare give os besked i god tid. 

Læs mere og få overblik over fristerne >>

Mulighed for lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt genindførsel af lønkompensation i hele landet som følge af de nye corona-restriktioner i 69 kommuner. Formålet med denne aftale af at undgå afskedigelser og hjælpe virksomhederne, som er økonomisk ramt af disse skærpede restriktioner. Virksomheder i hele landet kan søge om lønkompensation.
  1. Virksomheden står over for at skulle afskedige mindst 30 pct. eller mindst 50 af de ansatte.
  2. De omfattede medarbejdere må ikke arbejde for virksomheden i perioden der søges kompensation for.
  3. Medarbejderne skal have fuld løn i kompensationsperioden.
  4. Virksomheden må ikke i kompensationsperioden afskedige medarbejdere grundet økonomiske årsager.
  5. Ordningen omfatter medarbejdere ansat inden den 7. december 2020.
  6. Virksomheden må senest have afskediget medarbejdere den 9. december 2020.

Læs mere >>

 

 

Krav om at oplyse om (mistanke om) smitte

Medarbejdere har pligt til at oplyse, hvis de er smittet med coronavirus eller har mistanke om det. Det er derfor en god idé at fortælle medarbejderne, at de har pligt til at informere dig, hvis de fejler noget, der er smitsomt, og som kan få alvorlige konsekvenser for andre.

Læs mere >>


 

En medarbejder er strandet i udlandet

Der er forskel på, om medarbejderen er på forretningsrejse eller rejser privat.

Forretningsrejse: Virksomheden har ansvaret for medarbejderen. Strander medarbejderen i udlandet på grund af coronavirus, skal du betale løn samt rimelige opholdsudgifter for medarbejderen.

Bliver medarbejderen syg under forretningsrejsen, så vedkommende ikke kan rejse, svarer det til en normal sygemelding.

Privat: Du skal følge reglerne om force majeure: Som udgangspunkt skal medarbejderen selv betale for den nødvendige frihed. I kan selvfølgelig aftale andet. Måske er arbejde på distancen helt eller delvist muligt.


 

Medarbejder vender hjem fra risikoområde

Myndighederne opfordrer til, at medarbejderen bliver hjemme fra arbejde (karantæne) i 10 dage, hvis han kommer retur fra et "orange" land. Selvisolationen kan afbrydes med en negativ test, hvis den er taget tidligst på fjerdedagen efter hjemkomst

Erhvervsministeriet opfordrer til, at arbejdsgivere udbetaler løn til medarbejdere, som bliver sendt i karantæne.

Hvis det ikke er myndighederne eller en læge, der kræver karantænen, skal den aftales med dig som arbejdsgiver.

Læs mere >>


 

En medarbejder skal - eller anbefales - i karantæne

Har en medarbejder været i kontakt med fx en coronasmittet kollega eller andre smittede, kan myndighederne beordre karantæne. I dette tilfælde vil den karantæneramte medarbejder have “lovligt forfald” og skal derfor have udbetalt løn efter gældende regler om løn under sygdom.

Hvis medarbejderen har rejst i de særlige risikoområder eller andet, som giver anledning til at tro, at han har haft kontakt til nogen smittet med corona, opfordrer sundhedsmyndighederne til, at vedkommende bliver hjemme (karantæne).


 

 

Når en medarbejder er i karantæne

Medarbejderens fravær under karantæne betragtes som almindelig sygdom. Du kan altid bede medarbejderen om at dokumentere nødvendigheden af at blive sat i karantæne enten med dokumentation fra en læge eller med en tro og love-erklæring.

Hent tro- og loveerklæring

Hvis din medarbejder alene er i karantæne på grund af risikoen for smitte, men ikke selv er syg, kan du om muligt bede vedkommende om at arbejde hjemmefra.


 

En medarbejder bliver syg med corona i forbindelse med sin ferie

De almindelige regler for sygdom og ferie gælder: Hvis medarbejderen bliver syg, før ferien begynder, har han ikke pligt til at påbegynde ferien. I stedet kan han bede om at holde ferien på et andet tidspunkt.

Bliver medarbejderen syg under sin ferie, har han ret til at få erstatningsferie efter 5 sygedage, hvis han har optjent i alt 25 dages betalt ferie. Har medarbejderen optjent mindre end 25 dages ferie, har han ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt mindre antal sygedage. Medarbejderen har kun ret til erstatningsferie fra den dag, han melder sig syg til sin arbejdsgiver.


 

Hvad gør jeg, hvis jeg vil opsige en medarbejder pga. corona?

Hvis du bliver nødt til at opsige en medarbejder som følge af coronasituationen, skal du overholde de almindelige regler om opsigelse, herunder medarbejderens opsigelsesvarsler.

Hvis dine medarbejdere er funktionærer, skal du derfor overholde funktionærlovens varsler. Er dine medarbejdere ikke omfattet af funktionærloven, skal du følge opsigelsesvarlserne i deres ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Derudover skal du være opmærksom på, at en opsigelse ikke må være et udtryk for forskelsbehandling, og der i flere tilfælde skal være en saglig baggrund for en opsigelse. Selvom det kan være sagligt at opsige medarbejdere af økonomiske årsager, skal disse økonomiske årsager derfor kunne dokumenteres.

 

 

Fristerne for betaling af lønsumsafgift forlænges

Nye tiltag skal hjælpe virksomheder i coronakrisen. Især virksomheder, der afregner lønsumsafgift efter metode 4, har været særligt hårdt ramt af krisen.

Find de nye frister her


 

 

Indefrosne feriepenge - ændret indberetning?

Selvom en del af de indefrosne feriepenge skal udbetales allerede i år, ændrer det ikke noget for dig som arbejdsgiver. Din deadline for at tjekke og indberette dine medarbejderes indefrosne feriepenge er fortsat den 31. december 2020. Det er nemlig staten, der "lægger ud" for udbetalingen af de 3 ugers feriepenge.

Det er dog en god idé, hvis du allerede nu afstemmer dine ansattes indefrosne feriepenge - og retter saldi om nødvendigt. Vi har lavet en vejledning til dig. Og husk, at det kun gælder for medarbejdere der er ansat med ferie med løn.

Tjek vejledning >>

Psst! Som kunde hos DataLøn kan du naturligvis regne med, at vi klarer indberetningen af de indefrosne feriepenge for dig - det gør vi den 28. december 2020.

 

GDPR og registrering (og omtale) af medarbejdere med coronavirus

Normalt må du ikke registrere, hvad dine medarbejdere fejler - kun i særlige situationer, som eksempelvis hvis din medarbejder er syg med corona. Du skal dog være opmærksom på, at du skal have et sagligt formål. Hvis du har et sagligt formål - eksempelvis kortlægning af, om andre kan være blevet smittet, eller ansøgning om sygedagpengerefusion - må du gerne registrere, at medarbejderen har corona. Oplysningen skal slettes, så snart den ikke længere er relevant.  

Du skal også være opmærksom på, om du må fortælle andre ansatte, at personen er smittet med corona. I nogle situationer kan det være tilstrækkeligt at informere andre om, at en fra afdelingen har corona - så må du ikke nævne personen med navn uden at have fået lov.

 

Når en medarbejder er syg med corona/covid-19

Som ved al anden sygdom er det “lovligt forfald”, hvis en medarbejder bliver syg med corona. Medarbejderen skal - som altid - kontakte virksomheden korrekt om sygefraværet. Og hvis du ønsker det, kan du bede medarbejderen om at dokumentere sin sygdom med en tro og love-erklæring eller en erklæring fra en læge.

Du skal udbetale løn til medarbejderen helt på samme måde, som du gør, når vedkommende ellers er syg: Hvis medarbejderen er ansat som funktionær, har han ret til fuld løn. Hvis der er tale om en anden type medarbejder, vil reglerne for løn under sygdom stå i overenskomsten eller i ansættelseskontrakten.

Læs mere >>


 

Hjemmearbejde - helt eller delvist

Hvis en eller flere medarbejdere kan udføre deres arbejde hjemmefra, opfordrer regeringen til, at du lader dem gøre det. Det er din vurdering og din beslutning.

Hvis medarbejderne arbejder hjemme mindst 1 dag om ugen, er der desuden pligt til at du som arbejdsgiver sikrer, at medarbejderen har en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig hjemmearbejdsplads

En mulighed er desuden, at medarbejderne skiftes til at være på arbejde. På den måde undgår I at være for meget i kontakt med hinanden.

Læs mere >>

 


 

Når medarbejdere ikke har pasning til deres børn

Du kan aftale med medarbejderen, at han arbejder hjemme, afspadserer, arbejder forskudt eller på deltid, holder ferie eller fri uden løn.

Det er en dårlig idé at tage børn med på arbejde, da vi skal undgå for tæt kontakt mellem smittekæder.

Selv om det er medarbejderens ansvar, bør du gå i dialog med medarbejderen om at tilrettelægge arbejdsdagen, så der bliver arbejdet, men fx også bliver plads til at hjemmeundervise børn.

Læs mere >>

 


 

Når bekymringen hos børn eller voksne vokser sig rigtig stor

Er din medarbejder så bekymret over coronavirusset, at han ønsker at blive hjemme, men vedkommende samtidig ikke har været særligt udsat for smitte, skal han selv betale for sin frihed. Det er klart, at I kan aftale andet, fx hvis arbejdet kan løses ved hjemmearbejde.

Har en medarbejder et barn, der er voldsomt - men ikke sygeligt - bekymret over coronavirusset, kan medarbejderen som udgangspunkt kun blive hjemme, hvis I har aftalt det. Det vil være selvbetalt frihed.

 


 

Sygedagpengerefusion ved coronavirus

Er en medarbejder smittet med coronavirus eller sat i karantæne af sundhedsmyndighederne, kan du få sygedagpengerefusion fra første sygedag.

Du søger refusionen gennem virk.dk (NemRefusion) efter de almindelige frister, og skal anføre “coronavirus” under ”anden årsag”.

Læs mere >>

 

Skal mine medarbejdere have løn, når jeg sender dem hjem?

Ja - hvis du sender dine medarbejdere hjem, fordi der ikke er noget arbejde, eller du har lukket virksomheden, skal de have deres sædvanlige løn.

Nogle overenskomster giver mulighed for at sende medarbejderne hjem uden løn. Men hvis du ikke har en kollektiv overenskomst, skal du betale dine medarbejdere løn, når de er hjemsendt.

Det gælder både for månedslønnede og timelønnede.

Hvis dine timelønnede ikke har en fast arbejdstid, skal du beregne, hvor meget de ville have fået, hvis de ikke var blevet sendt hjem. Hvis deres timer ikke varierer så meget, kan du beregne gennemsnittet på baggrund af de sidste 3 måneder. Er deres arbejdstid mere varierende, kan du se 12 måneder tilbage.

Hvis dine medarbejdere er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan den dog indeholde andre regler for betaling under hjemsendelsen, herunder at medarbejderne skal have betaling som under sygdom.

Læs mere >>

 

 


 

Tilskud til rådgivning om online salg

Gennem SMV:Digitals E-handelscenter kan du søge om tilskud på 100.000 kroner til privat, uvildig rådgivning, der guider dig gennem vigtige beslutninger som systemvalg, kunderejse, logistik, SEO, digital sikkerhed og meget mere.

 

 


 

Innovationsfonden udvider mulighederne for hjælp

Innovationsfonden uddeler nu 350 millioner til at hjælpe iværksættere og små og mellemstore virksomheder, som er ramt af coronakrisen. Læs mere om, hvem der kan ansøge, hvilke aktiviteter man kan søge om hjælp til, og hvor stort et tillæg man kan få.

Gå til Innovationsfonden >>


 

Tilbagebetaling af moms

Hvis du har en lille eller mellemstor virksomhed, kan du nu få tilbagebetalt den moms, som du har indbetalt for 2. halvår 2019. Det vil fungere som et rentefrit lån, som du skal betale tilbage senest den 1. april 2021. Du kan se, hvordan og hvornår du kan søge, i Dineros praktiske vejledning >>

 

Find vej rundt i regeringens corona tiltag

Betalingen til Frisørfagets Ferieordning er udskudt

På grund af corona-situationen er betalingen af feriepenge og SH til Frisørfagets Ferieordning (FFO) udskudt.

Læs mere >>

 


 

 

Coronavirus: Sådan gør du

Vi modtager lige nu mange spørgsmål fra vores kunder om coronavirussen. Derfor har vi samlet alle spørgsmålene i denne artikel, så du kan få svar og blive klædt bedst muligt på til at håndtere virussen og de følger den har for virksomheden.

 

Læs mere >>

 


 

 

 

Du kan blive fritaget for renter og gebyrer ved din indbetaling for marts

Fristen for at indbetale A-skat og AM-bidrag er kun udskudt for april, maj og juni - ikke for marts måned.

Fritagelse for renter >>

 


 

 

Kompensation for faste udgifter

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere kan dække på grund af corona-situationen.

Kompensation for faste udgifter >>

 


 

 

Lønkompensation i forbindelse med coronavirus

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale om en midlertidig ordning om lønkompensation for fyringstruede medarbejdere på det private arbejdsmarked.

Lønkompensation i forbindelse med coronavirus >>


 

Udskyd betalingen af A-skat og AM-bidrag

Regeringens hastelovgivning gør det muligt at udskyde betalingsfristerne for blandt andet AM-bidrag og A-skat. Det gælder alle private virksomheder - både store og små.

Udskyd betalingen af A-skat og AM-bidrag ved coronavirus >>

 


 

 

 

Er din medarbejder smittet med coronavirus?

Hvis en af dine medarbejdere er sygemeldt på grund af coronavirus eller er blevet pålagt at gå i karantæne af sundhedsmyndighederne, skal du udbetale løn på samme måde som under normal sygdom.

Medarbejder er smittet med coronavirus >>

 

 


 

 

 

Indbetaling til DA-barsel udskydes - her er den nye betalingsfrist

På grund af corona-situationen udskydes indbetalingen af DA Barsel for 1. og 2. kvartal.
Betaling og indberetning for følgende kvartaler udskydes:
1. kvartal 2020 med betalingsfrist 14. april 2020 rykkes til 14. oktober 2020.
2. kvartal 2020 med betalingsfrist 14. juli 2020 rykkes til den 14. oktober 2020.

Læs mere om indbetaling af DA Barsel >>

 

 


 

 

 

 

Kompensation for omsætningstab

Der er kommet et nyt initiativ til dig, der er selvstændig eller freelancer. Ordningen betyder, at selvstændige, der forventer et omsætningstab på 30 % eller mere som følge af coronavirussen, vil kunne få en kompensation på op til 90 % af det forventede omsætningstab. Læs mere her

Kompensation for omsætningstab >>

 

 


 

 

 

Sådan skal du betale G-dage under corona-krisen

Den 26. marts vedtog folketinget en lovændring, der har betydning for, hvornår du som arbejdsgiver skal betale G-dage til dine medarbejdere.

G-dage under corona-krisen >>

 

 


 

 

 

Ændring i reglerne om sygedagpenge til selvstændig erhvervsdrivende

Regeringen vedtager i dag, tirsdag den 17. marts, endnu et tiltag, der skal hjælpe dansk erhvervsliv i forbindelse med udbruddet af coronavirus. Denne gang gælder det de selvstændige erhvervsdrivendes mulighed for at modtage sygedagpenge.

Coronavirus og sygedagpenge til selvstændig erhvervsdrivende >>

 

 


Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig som arbejdsgiver?

Så sidder vores personalejurister klar hjemmefra til at svare på alle dine spørgsmål.

Det kan eksempelvis være spørgsmål om løn under sygdom eller karantæne. Vi guider dig til hvilke forholdsregler, du som arbejdsgiver bør tage.

Vi følger nemlig regeringens tiltag og udviklingen af corona tæt, og er altid opdateret med den nyeste viden inden for personalejura.

Ring til os på 72 27 90 16

Victoria Bang
Juridisk konsulent

Amalie Stæhr Jensen
Legal Manager

Pernille Flamand
Juridisk konsulent

Matilde Yvander
Juridisk konsulent

 

 

Kender du Lønguiden?

  • 100 artikler om løn, HR og personalejura
  • Skabeloner til kontrakter, opsigelser, samtaler og meget mere
  • Beregnere og vejledninger

Besøg Lønguiden