Midlertidig ordning om arbejdsfordeling

I september 2020 vedtog Folketinget en trepartsaftale mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter, der skal forebygge fyringer. Trepartsaftalen blev forlænget den 15. december 2020, og gælder nu hele 2021.

Trepartsaftalen omhandler en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked, som skal sikre, at vi bevarer mange arbejdspladser og dermed forebygger fyringer. Aftalen er indgået i lyset af Covid-19 situationen, og skal hjælpe både medarbejdere og virksomheder i forbindelse med at muligheden for lønkompensation udløber.

De nye muligheder for at indføre midlertidig arbejdsfordeling er med til at holde hånden under de virksomheder, som er økonomisk ramt af corona-krisen.

 

Hvad er en arbejdsfordeling?

Ved en arbejdsfordeling nedsættes medarbejdernes arbejdstid i en begrænset periode, så medarbejderne deler det arbejde, der er i virksomheden. I den tid medarbejderne ikke arbejder, er de ledige og kan få dagpenge, hvis betingelserne er opfyldt.


7 vigtige punkter i den nye aftale om midlertidig arbejdsfordeling

 1. Den maksimale dagpengesats forhøjes til 143,50 kroner i timen for de medarbejdere, der er på dagpenge, mens de er omfattet af den nye ordning om midlertidig arbejdsfordeling. Det svarer til 23.000 kroner om måneden for en fuldtidsledig.

 2. Selvom en medarbejder ikke er forsikret, får medarbejderen alligevel mulighed for at få supplerende dagpenge under den midlertidige arbejdsfordelingsordning. Medarbejdere kan nemlig ekstraordinært melde sig ind i en a-kasse og betale 3 måneders medlemskab pr. måned, hvis de ønsker supplerende dagpenge under den nye ordning om arbejdsfordeling.

 3. Ordningen vil gælde indtil den 31. december 2021.

 4. Der er et fast arbejdsgiverbidrag svarende til et beløb på 3 G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen. Bidraget reduceres forholdsmæssigt, hvis en arbejdsgiver ikke bruger ordningen om arbejdsfordeling i en hel kalendermåned.

 5. Der er et krav om, at den tid de berørte medarbejdere er ledige under arbejdsfordeling, skal udgøre mindst 20 % og maksimalt 50 % i gennemsnit målt over 4 uger i forhold til den aftalte arbejdstid.

 6. Landsdækkende arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer kan aftale, at virksomheder på deres overenskomstområde kan nedsætte arbejdstiden med op til 80 % frem for 50 %.

 7. Virksomheder vil også under visse betingelser kunne indkalde afløsere under arbejdsfordelingen, hvis der pludseligt opstår merarbejde. Det gælder kun, hvis medarbejderen arbejder i samme omfang som før arbejdstiden blev nedsat.


Hvem gælder ordningen for?

Alle virksomheder og medarbejdere på det private arbejdsmarked er omfattet af den nye midlertidige ordning - ligegyldigt om man har overenskomst eller ej. Arbejdsfordelingen kan gælde hele virksomheden eller blot udvalgte afdelinger eller teams.

 

Hvor længe må du benytte dig af arbejdsfordeling?

Arbejdsfordeling på den nye ordning må vare i hele 2021. Og det er underordnet om du har gjort brug af den tidligere ordning i 2020.

Der er ingen begrænsning i forhold til hvor mange gange du kan iværksætte en arbejdsfordeling. Arbejdsfordeling kan iværksættes i løbet af hele 2021, men skal ophøre senest den 31. december 2021.

Enhver periode med arbejdsfordeling kan afbrydes uden varsel, og medarbejderne skal være klar på at møde på arbejde den næste arbejdsdag. 

Når du skal tilrettelægge arbejdsfordelingen, skal perioden være fastlagt for minimum fire uger ad gangen. I løbet af de fire uger skal den enkelte medarbejders arbejdstid i gennemsnit nedsættes med mindst 20 % og maksimalt 50 % i forhold til medarbejderens normale arbejdstid.  

Du må gerne ændre den procentvise nedgang i arbejdstid i løbet af arbejdsfordelingen, men altid for fire uger ad gangen - så længe du overholder betingelserne.


Sådan kommer du i gang med at iværksætte en arbejdsfordeling

 • Du skal informere og høre alle omfattede medarbejdere inden arbejdsfordelingen starter.
 • Du skal sikre dig, at alle omfattede medarbejdere får besked - eventuelt på et møde med samarbejdsudvalget eller et personalemøde.
 • Den enkelte medarbejder har 24 timer (i hverdagen) til at acceptere eller afslå at deltage i arbejdsfordelingen. Takker medarbejderen nej, kan du opsige medarbejderen på sædvanlige vilkår.
 • Du skal anmelde arbejdsfordelingen til det lokale jobcenter senest på det tidspunkt, hvor arbejdsfordelingen starter. Det gælder også, hvis du genoptager en arbejdsfordeling. Jobcenteret skal ikke godkende arbejdsfordelingen, men blot orienteres.
 • Du skal starte hele denne proces forfra, hvis du ændrer på den procentvise arbejdstidsnedsættelse.


Opsigelse af medarbejdere

Du må ikke opsige en medarbejder, der er omfattet af arbejdsfordeling, hvis opsigelsen bunder i de samme årsager, som gjorde det nødvendigt at iværksætte ordningen til at starte med.

Hvis du skal opsige en medarbejder, eksempelvis på grund af arbejdsmangel, skal du afbryde arbejdsfordelingen for alle omfattede medarbejdere og først derefter kan du opsige medarbejderen. 

Opsiger du medarbejderen af andre årsager end den, der gjorde arbejdsfordelingen nødvendig, skal du følge de almindelige regler.

Er medarbejderen opsagt inden arbejdsfordelingen træder i kraft, må medarbejderen ikke trækkes i løn i opsigelsesperioden, selv om vedkommende arbejder på nedsat tid.


G-dage

Du skal fortsat betale G-dage, når du arbejdsfordeler.
Du skal betale 3 G-dage pr. kalendermåned for hver af de medarbejdere, som er omfattet af arbejdsfordelingen. Betalingen er forholdsmæssig og betyder, at du eksempelvis skal betale 4,5 G-dage for halvanden måneds arbejdsfordeling.

Du skal udbetale G-dagene direkte til medarbejderen med den førstkommende lønudbetaling.

Husk grundreglen om, at mere end fire timers ledighed på en enkelt arbejdsdag udløser betaling for en hel G-dag. Mindre end fire timers ledighed udløser betaling for en halv G-dag.

Reglerne om at du er forpligtet til at betale max 16 G-dage pr. kalenderår pr. medarbejder er suspenderet i 2021 ifølge den midlertidige arbejdsfordeling. Det betyder, at du kan ende med at betale for mere end 16 G-dage pr. kalenderår pr. medarbejder.

Beskæftigelseskravet om, at man skal arbejde mindst 74 timer inden for de sidste 4 uger er også suspenderet fra januar 2021 ifølge den midlertidige arbejdsfordeling i 2021.