Status på hjælpepakker og nye initiativer, der skal hjælpe dansk økonomi

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 15. juni 2020 en aftale om stimuli-initiativer, eksportinitiativer og udfasning af hjælpepakker.

Artiklen opdateres løbende. Sidst opdateret 19. juni 2020 kl. 08.30.

Nedenfor samler vi op med en gennemgang af, hvordan de forskellige hjælpepakker skal udfases, efterfulgt af en beskrivelse af de nye initiativer, som består af en ny omgang udskydelse af A-skat og AM-bidrag, en stimuli- og sommerpakke samt en eksportpakke og rekapitalisering af danske virksomheder.

Du kan få en oversigt over aftalens elementer via et faktaark her

Udfasning af hjælpepakker

De mange corona-hjælpepakker vil blive udfaset inden for den nærmeste fremtid. Bemærk, at flere af ordningerne forlænges, hvorefter de ophører endeligt:

 • Låne- og garantiordninger: ansøgningsfristen forlænges til ultimo 2020.
 • Kompensation for faste omkostninger: stopper den 8. juli i den nuværende form, men forlænges til den 31. august for udvalgte virksomheder.
 • Ordningen for selvstændige: forlænges til den 8. august og stopper herefter.
 • Suspendering af G-dage: forlænges til den 31. august 2020.

Du kan læse mere om udfasningen af de enkelte hjælpepakker nedenfor.

Låne- og garantiordninger

Som led i hjælpepakkerne er der etableret fire garantiordninger. Disse fire garantiordninger yder statsgaranti for bl.a. pengeinstitutters udlån til danske virksomheder. To af ordningerne er målrettet små og mellemstore virksomheder, mens de øvrige to ordninger er målrettet større virksomheder.

Fristen for at ansøge om garantiordningerne forlænges til ultimo 2020. Endvidere forhøjes ordningernes garantiprocent til 80 procent.

Kompensation for faste omkostninger

Kompensationsordningen for faste omkostninger bortfalder den 8. juli 2020.

Dog etableres en ny midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til brug for virksomheder, der befinder sig i en særlig situation som følge af nedenstående COVID-19-restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Den nye ordning træder i kraft den 9. juli 2020 og gælder til og med den 31. august 2020, hvorefter den vil ophøre.

Du kan læse nærmere om de specifikke krav til restriktionerne her

Det er væsentligt, at du kan dokumentere, at din virksomhed lever op til kravene, da der i forbindelse med implementering af ordningen vil blive fastsat nærmere bestemmelser om kontrol for at undgå svindel med ordningen.

Virksomheder vil kunne modtage kompensation svarende til mellem 25-80 procent af deres faste omkostninger. Kompensationsniveauet vil afhænge af virksomhedens omsætningsnedgang. For eksempel vil en virksomhed, der er underlagt forbud mod at holde åbent, kunne opnå 100 procent kompensation for perioden, hvis virksomheden ikke har nogen omsætning.

Ordningen for selvstændige mv.

Kompensationsordninger for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. forlænges til og med den 8. august 2020. Derefter ophører ordningerne.

Selvstændige får mulighed for at modtage dagpenge uden krav om a-kassemedlemskab de forudgående 12 måneder. Selvstændige i tvangslukkede erhverv får mulighed for at opnå ret til dagpenge, uden at virksomheden skal ophøre.

Suspendering af G-dage

Arbejdsgivers betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag suspenderes fortsat og forlænges frem til og med 31. august 2020. Suspenderingen indebærer, at I som arbejdsgiver ikke skal betale G-dage ved hjemsendelser eller arbejdsfordelinger i perioden 1. juli til og med den 31. august 2020.

I samme periode suspenderes mindsteudbetalingsreglen ved arbejdsfordelinger og hjemsendelser, således at man som ledig ikke skal have ret til mindst 14,8 timers dagpenge i en måned for at få udbetalt dagpenge.

Udskudt A-skat og AM-bidrag for august, september og oktober

Det er besluttet, at fristerne for betaling af A-skat og AM-bidrag for august, september og oktober bliver udskudt, så der ikke skal betales dobbelt i disse tre måneder, hvor de udskudte betalinger fra april, maj og juni falder. I stedet skal A-skat og AM-bidrag for august, september og oktober betales i henholdsvis januar, marts og maj måned 2021.

Ligesom med forårets udskydelser af betalingen får I også her mulighed for at betale til de normale frister. Vi vender tilbage i juli med mere information om, hvordan og hvornår I kan vælge det. Hvis I vil betale til de nye frister, skal I ikke gøre noget.

Vær opmærksom på, at betalingen af A-skat og AM-bidrag for juli måned kører helt som den plejer med de normale betalingsfrister.

Stimuli- og sommerpakke

Aftalen indeholder også en række initiativer, der skal stimulere den danske økonomi:

 • Der skal udbetales 3 ugers indefrosne feriepenge.
 • Der bliver givet et engangstilskud på 1000 kroner til personer på overførselsindkomst.
 • Virksomheders fradrag for udgifter til forskning og udvikling forhøjes midlertidigt til 130 procent i perioden 2020-2021.
 • Der er lavet en sommerpakke på i alt 700 mio. kroner i 2020 til konkrete initiativer, som aftales nærmere i den kommende tid.
 • Der er afsat 50 mio. kroner til VisitDenmarks arbejde med markedsføring af Danmark over for udenlandske turister.

Du kan læse mere om de enkelte initiativer nedenfor.

Fremrykket udbetaling af indefrosne feriepenge

Der er enighed om en delvis udbetaling af indefrosne feriemidler optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020, svarende til op til 3 ugers ferie.

Vi afventer information om den konkrete udmøntning, bl.a. grundlaget for opgørelsen af feriemidlerne. Regeringen er i dialog med arbejdsmarkedets parter og ATP om dette. Initiativet forventes at kræve hastelovgivning, således at udbetalingen kan ske senest oktober 2020.
Beregn din udbetaling

 

Engangstilskud til personer på overførselsindkomst

Der er enighed om at give et skattefrit beløb på 1000 kroner til pensionister, kontanthjælpsmodtagere og andre, som var helt eller delvist offentligt forsørgede ved en offentlig indkomstoverførsel i april måned.

Engangstilskuddet forventes udbetalt senest oktober 2020, hvorfor hastelovgivning i august vil være påkrævet.

Tilskuddet vil ikke blive modregnet i borgerens offentlige ydelser.


Forhøjet fradrag for udgifter til forskning og udvikling

Virksomheders fradrag for udgifter til forskning og udvikling forhøjes midlertidigt til 130 procent i perioden 2020-2021 med et loft på 51 mio. kroner (skatteværdien) over, hvor meget en enkelt koncern kan få i merfradrag som følge af forøgelsen på 130 procent.

Initiativet skal øge virksomheders incitament til at investere i forskning og udvikling, hvilket skal komme dansk eksporterhverv til gavn.

Der vil blive udarbejdet en konkret model for loftet over fradraget.

Sommerpakke

Der er afsat i alt 700 mio. kroner i 2020 til konkrete initiativer til sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser i den danske sommer og sommeraktiviteter for ældre.

Erhvervsministeren skal sammen med aftalepartierne forhandle de konkrete initiativer på plads.

International turismemarkedsføring i 2020 skal styrkes

Der er enighed om at afsætte 50 mio. kr. til VisitDenmarks arbejde med turismemarkedsføring af Danmark i international skala, herunder af København og af regionerne i Danmark.

Eksportpakke og rekapitalisering af virksomheder

En række af de nye initiativer i aftalen har fokus på at styrke dansk eksport og sikre, at der er kapital nok i sunde danske virksomheder.

Eksportpakke

Regeringen og alle Folketingets partier indgik den 19. marts aftale om en Eksport- og Investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af danske arbejdspladser. I forlængelse heraf afsættes der yderligere 500 mio. kroner i 2020 til en samlet eksportpakke.

Eksportpakken skal sikre de danske eksportvirksomheder mod tilbageslag som følge af COVID-19. Midlerne skal blandt andet prioriteres til såkaldte genstartsteams, der bygger videre på de nedsatte vækststeams og skal bl.a. fokusere på grøn teknologi.

Genstartsfond i regi af Vækstfonden

Der skal oprettes en genstartsfond på 3 mia. kroner i regi af Vækstfonden. De 3 mia. kroner er et statsligt kapitalindskud.

Formålet med fonden er at sikre solvens i ellers sunde virksomheder, der mangler kapital på længere sigt, så virksomhederne kan komme godt igennem krisen. Fondens fokus vil være på de sektorer, der er særligt påvirkede af COVID-19.

Genstartsfonden vi kunne foretage investeringer direkte eller indirekte via fonde. Det vil være muligt for fonden at lave nyinvesteringer frem til udgangen af 2021. Derudover er der mulighed for at forlænge genstartsfondens levetid med et år. Partierne kan gøre status medio 2021.

Rekapitalisering af store danske virksomheder

COVID-19-krisen har på mange måder allerede sat sine spor, men forventes også over tid at skabe udfordringer virksomheders kapitalgrundlag i form af for meget gæld og for lidt egenkapital. For at minimere risikoen for de uoprettelige konsekvenser, vil man styrke virksomhedernes kapitalgrundlag ved at tilføre egenkapital i form af rekapitalisering.

Der oprettes en statslig fond til at fungere som investor of last resort. Formålet med fonden er at tilføre større, ellers sunde, samfundsbærende danske virksomheder en form for egenkapital og dermed sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. Der indskydes 10 mia. kroner i fonden.