Nye barselsregler er tættere på

  

Den

Nye regler i barselsloven er klar til behandling i folketinget. Med andre ord er den politiske aftale fra efteråret om øremærket barsel nu blevet udmøntet i et lovforslag.

Lovforslaget kort og godt

Den mest centrale ændring i reglerne i forhold til i dag, er den lige fordeling af retten til barselsdagpenge mellem mor og far. Begge forældre har således 2 ugers øremærket orlov i forbindelse med barnets fødsel.

For moren gælder det, at de to uger skal afholdes i direkte forlængelse af fødslen, mens faren skal afholde dem inden for de første 10 uger. 

Hertil får begge forældre 9 ugers øremærket forældreorlov, der skal holdes inden barnet fylder 1 år. 

Endelig har hver af forældrene ret til 13 ugers orlov, som frit må overdrages fra den ene til den anden. Disse i alt 26 uger kan udskydes og skal blot være afholdt inden barnet fylder 9 år

Nye familieformer giver krølle på halen

I dag er det sådan, at det kun er barnets retlige forældre (en mor, en far, en medmor eller en adoptant) der har ret til orlov og barselsdagpenge. Men med de nye regler i lovforslaget bliver der taget højde for, at familiemønstrene er under stadig forandring.

Konkret betyder det, at der lægges op til, at de retlige forældre vil kunne dele den ikke-øremærkede orlov (i alt 26 uger) med nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre. Denne ændring er dog først foreslået til at træde i kraft den 1. december 2023 og gælde for børn der fødes den 1. januar 2024 eller senere.

Idéen med at kunne overdrage orlov med barselsdagpenge, er at forbedre rettighederne for blandt andet regnbuefamilier, da familierne får mulighed for at fordele orloven mellem op til fire forældre. For soloforældre vil muligheden for at dele orloven med andre kunne fungere som en aflastning.

Den eller dem, der overtager orloven, skal opfylde de almindelige krav i barselsloven for at få ret til barselsdagpenge.

Præcis som reglerne er i dag, vil det være op til overenskomst eller konkret aftale, om virksomheden skal betale løn under hele eller dele af orloven, hvad enten det gælder de retlige eller sociale forældre.

Hvem kan være "sociale forældre"?

  • Den retlige forælders ægtefælle
  • Den retlige forælders samlevende
  • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet
  • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet.

Brug for hjælp, mens vi venter på vedtagelsen af lovforslaget?

Så længe lovforslaget endnu ikke er vedtaget - og forventet frem til 2. august 2022 - gælder de nuværende regler stadig.

Har du behov for at få de nuværende regler støvet af - og få hold på alt det juridisk administrative, der ligger rundt om dem, er du velkommen på vores webinar "Barsel - få styr på reglerne".

Du er som altid også velkommen til at kontakte Visma DataLøns jurister direkte. Vi tager telefonen alle hverdage fra kl. 9 til 15. Ring på 72 27 90 16.