Det er ikke forbudt at opsige en sygemeldt medarbejder

Mange tror, at arbejdsgiver aldrig må opsige medarbejdere, der er sygemeldt. Men det er ikke rigtigt. Bliv klogere på reglerne om opsigelse under sygdom, og hvad loven om forskelsbehandling betyder...

Sygefravær som en væsentlig belastning

Som udgangspunkt må du godt afskedige en medarbejder på grund af eller under sygdom, hvis du vel at mærke kan godtgøre, at sygefraværet udgør en væsentlig og reel belastning for din virksomhed.  

Hvis medarbejderen er omfattet af en kollektiv overenskomst, skal du imidlertid være opmærksom på, om der kan være regler i overenskomsten, der forbyder opsigelse under sygdom.

Hvornår er en sygemelding en væsentlig og reel belastning?

Der er ikke noget entydigt svar på, hvornår en sygemelding udgør så væsentlig en belastning, at en opsigelse vil være i orden (saglig). 

Men det er klart, at særligt mange sygemeldinger eller et langvarigt sygefravær kan belaste virksomhedens drift, så du må overveje at opsige.

Bonus-info

Helt grundlæggende er sygdom såkaldt "lovligt forfald". Det betyder, at du hverken kan kræve eller forvente, at en syg medarbejder møder på arbejde. Og det spiller ingen rolle, om vedkommende har krav på løn eller sygedagpenge under sygefraværet.

Husk en saglig begrundelse

Hvis medarbejderen er omfattet af funktionærloven eller en kollektiv overenskomst, har vedkommende krav på en saglig begrundelse ved en afskedigelse.

I forbindelse med sygdom som begrundelse skal du som arbejdsgiver altid kunne tåle et vist sygefravær, og der skal noget til, før den belastning du oplever, kan begrunde en opsigelse. 

Det kan også være nødvendigt at give en eller flere advarsler først. 

Det er altid en konkret vurdering af den enkelte sag, der afgør, om der er tale om en saglig opsigelse på grund af sygdom. Og altså om belastningen af virksomhedens drift er væsentlig og reel nok.

Pas på forskelsbehandlingsloven

Hvis en medarbejder er langvarigt syg, kan vedkommende være at forstå som handicappet - i forskelsbehandlingslovens forstand.

Er det tilfældet, skal du som arbejdsgiver være meget varsom med at opsige medarbejderen. Og det gælder vel at mærke også for medarbejdere, der ikke er omfattet af funktionærloven eller en kollektiv overenskomst. 

For viser det sig, at den syge medarbejder lider af et handicap, er vedkommende beskyttet mod opsigelse som følge af sygdommen. Og til gengæld er man som arbejdsgiver forpligtet til at foretage tilpasninger, der kan hjælpe medarbejderen inden en eventuel opsigelse. Det kan for eksempel være med særligt udstyr, nedsat tid, eller tilbud om fleksjob.


Bliver du dømt for forskelsbehandling på grund af handicap, viser praksis, at du risikerer at skulle betale en godtgørelse på mellem 6 og 12 måneders løn til medarbejderen.

Hvad er et handicap ifølge forskelsbehandlingsloven?

Handicapbegrebet ifølge forskelsbehandlingsloven har sin egen definition. 

Her forstår man et handicap som "en langvarig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som kan hindre personen i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere".

Det betyder ikke, at der nødvendigvis skal være tale om en egentlig diagnose. Vurderingen bygger på sagens omstændigheder, blandt andet varighed og informationer fra læger.

For eksempel kan ADHD eller en dårlig finger udgøre et handicap i én situation, men ikke i en anden. 

Stress er heller ikke i sig selv anerkendt som et handicap. Men det kan de følgesygdomme, der relaterer sig til stress, være. Det gælder for eksempel hyppig eller kronisk hovedpine, svimmelhed og kvalme.

Har du svært ved at navigere i en konkret sag?

Som det fremgår, er der ikke mange krystalklare, firkantede svar på spørgsmålet om, hvornår en opsigelse på grund af sygdom er i orden. Der vil altid være tale om en konkret vurdering.

Derfor anbefaler vi, at du søger juridisk rådgivning, hvis du ønsker at opsige en medarbejder på grund af eller under sygdom. Så minimerer du risikoen for at blive mødt med et godtgørelseskrav på grund af usaglig opsigelse eller i henhold til forskelsbehandlingsloven. 

Vil du tale med Visma DataLøns jurister - til konkurrencedygtige priser - kan du ringe på tlf. 72 27 90 16.

 

Generelle personalejuridiske spørgsmål

Har du spørgsmål til juraen på det generelle plan, kan du som kunde hos LønAdministration med fordel tilkøbe jurdisk hotline. Så kan du ringe og få hjælp af vores jurister til en fast, lav månedlig pris.

Tjek juridisk hotline