Juridisk nyhedsbrev for februar

Vi starter året ud med at se på nye refusionsperioder fra Barsel.dk, som du bør være opmærksom på som arbejdsgiver, da det kan have betydning for, hvor meget refusion I kan søge for en medarbejder på orlov. Herudover vil vi igen orientere jer om de nye regler på barselsområdet for sociale forældre og nærtstående, der trådte i kraft 1. januar 2024. Slutteligt opsummerer vi kort om seneste nyt om afskaffelse af Store Bededag og lov om registrering af arbejdstid.

Krav til refusion fra Barsel.dk

Inden vi gennemgår ændringerne til refusionsperioderne, så gennemgår vi kort, hvilke krav der er for at få udbetalt refusion fra Barsel.dk.

For at få refusion fra Barsel.dk skal I have betalt løn til medarbejdere under barsel. I skal have ret til refusion af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark og medarbejderens timeløn skal være højere end barselsdagpengesatsen, der i 2024 er 126,89 kr. pr. time inkl. feriepenge. Vær obs på, at Barsel.dk højst udbetaler refusion for 37 timer pr. uge, hvilket også er gældende selvom medarbejderen arbejder mere end ét sted. 

Sammenlagt kan I højst få 225,27 kr. i refusion pr. time, hvoraf 126,89 kr. er fra Udbetaling Danmark og 98,38 kr. er fra Barsel.dk. Refusionen varierer afhængigt af den timeløn, som I betaler jeres medarbejdere.

For at opnå den højeste refusion fra Barsel.dk skal du som arbejdsgiver sikre dig, at Udbetaling Danmark oplyser en timeløn på minimum 200,24 kr. Er dette ikke tilfældet, vil refusionen blive justeret, så det passer til medarbejderens lønniveau.

En ændret fordeling af refusionsugerne til mor og far

For at vide hvor længe I kan få refusion fra Barsel.dk, så skal I være opmærksomme på, at selve fordelingen af refusionsugerne afhænger af, hvorvidt barnet er født før eller efter 01.01.2024, hvilket ændringerne afspejler.


Børn født før den 01.01.2024

Til mor er der reserveret følgende uger:

  • 4 uger før forventet fødsel
  • 2 uger efter fødsel (pligt orlov)

Til far eller medmor er der reserveret følgende uger:

  • 2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 10 uger)
  • 3 uger efter forældreorloven (gælder kun hvis barnet er født d. 1.oktober 2020 eller senere)

Til deling mellem mor og far/medmor: 

  • 29 ugers fællesorlov
Børn født den 01.01.2024 eller senere

Til mor er der reserveret følgende uger:

  • 4 uger før forventet fødsel
  • 7 uger efter fødsel

Til far eller medmor er der reserveret følgende uger:

  • 7 uger efter fødsel

Til deling mellem mor og far/medmor: 

  • 22 uger, der afholdes efter de reserverede uger

Den samlede refusionsperiode er fortsat 40 uger – men fordelingen mellem mor og far er ændret. 

Opdateret barselslovgivning: Sociale forældre får del i barselsorlov

Vi har tidligere beskrevet ændringerne til barselsloven i forhold til sociale forældre, men nu er loven trådt i kraft, hvilket den gjorde den 1. januar 2024. Derfor vil vi kort opsummere reglerne omkring sociale forældre.


Gældende regler for retlige forældre

For retlige forældre, hvor begge er lønmodtagere, er der fastlagt en øremærket orlov på 11 uger med barselsdagpenge hver. Herudover har hver af dem 13 uger “overdragelig orlov”, der oprindeligt kun kunne deles imellem dem, men fra den 1. januar 2024 kan de altså også overdrage ugerne til sociale forældre.

Identifikation af sociale forældre

Sociale forældre inkluderer en forælders ægtefælle eller samlever, en kendt donor, samt en kendt donors ægtefælle eller samlever, forudsat vedkommende har til hensigt at påtage sig en forældrelignende rolle overfor barnet eller børnene. Det er altså ikke den biologiske tilknytning, som er afgørende.

Hvordan forholder det sig i praksis?

Den retlige forælder, som overdrager orloven, skal overfor Udbetaling Danmark erklære, at den sociale forælder opfylder de specificerede betingelser. Endvidere skal de sociale forældre stadig opfylde de generelle krav i barselsloven for at modtage barselsdagpenge. Skal en medarbejder holde orlov som sociale forældre, skal de give arbejdsgiveren besked senest 6 uger efter barnet er født. 

Spørgsmål til store bededag?

Der sker mange ting og sager i forhold til afskaffelsen af store bededag som helligdag. Har du brug for at blive opdateret på afskaffelsen af store bededag, så bliv klogere her.

Lov om tidsregistreringssystem er vedtaget

Loven er nu vedtaget, og 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for alle danske arbejdsgivere at give deres medarbejdere mulighed for at registrere deres arbejdstid. Hvis du er nysgerrig på at høre mere om loven, og hvad den kræver af dig og det tidsregistreringssystem, du implementerer, kan du læse mere her.