Hvad er G-dage (godtgørelsesdage)?

G-dage er en kortform af godtgørelsesdage, og G-dage er det udtryk det fleste bruger til daglig. G-dage betyder, at en lønmodtager i visse situationer har ret til at få udbetalt en godtgørelse fra arbejdsgiveren på sine første ledighedsdage, når vedkommende fratræder eller bliver hjemsendt. Reglerne for G-dage er vigtige at kende for dig, der er arbejdsgiver. De lovpligtige G-dage blev indført i 1989 og omtales også som dagpengegodtgørelsesdage.

Satsen på G-dage - og hvor mange G-dage

Når arbejdsgiver skal udbetale G-dage til en fratrådt medarbejder, følger satsen altid dagpengesatsen. I 2023 betyder det, at satsen for en hel G-dag er 911 kr., mens en halv G-dag beløber sig til 456 kroner.

For år tilbage skulle arbejdsgiver betale tre G-dage, men i 2017 blev reglerne ændret, og nu skal arbejdsgiver betale to G-dage, når det er aktuelt. Der er også en øvre grænse. En lønmodtager kan maksimalt få udbetalt 16 G-dage i løbet af et kalenderår. Her tæller både hele og halve dage for én.

Hvornår skal der udbetales G-dage?

For at det overhovedet kan komme på tale, at arbejdsgiver skal udbetale G-dage, når en medarbejder er fratrådt, er der 2 grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt. Medarbejderen skal være medlem af en a-kasse (men behøver ikke at have dagpengeret), og medarbejderen skal have opfyldt det såkaldte beskæftigelseskrav.

Beskæftigelseskravet siger, at medarbejderen skal have arbejdet i mindst 74 timer inden for de sidste 4 uger op til, at vedkommende fratræder. Hvis medarbejderen for eksempel har været syg eller har haft ferie i løbet af disse 4 uger, forlænges perioden bagud. Timeopgørelsen skal altså ske på baggrund af dage, hvor der reelt set er blevet arbejdet.

Det er kun lønmodtagere, der kan få udbetalt G-dage. Men så er det i øvrigt underordnet, om medarbejderen er funktionær, timelønnet, deltidsansat eller ansat som elev eller lærling.

I hvilke situationer har medarbejderen krav på G-dage?

Med visse undtagelser er en medarbejder, der opfylder betingelserne om a-kassemedlemskab og beskæftigelseskravet, berettiget til betaling af G-dage i disse situationer:

  • Arbejdsgiver afskediger medarbejderen
  • En tids- eller opgavebestemt ansættelse slutter
  • Arbejdsgiver pålægger medarbejderen at gå ned i tid

De væsentligste undtagelser - hvor der alligevel ikke skal betales G-dage - inkluderer: medarbejderen starter i nyt fuldtidsjob umiddelbart efter at være fratrådt; medarbejderen får sygedagpenge på de første 2 ledighedsdage; medarbejderen holder ferie på G-dagene; medarbejderen er (ifølge en a-kasses suveræne vurdering) selvforskyldt ledig - med andre ord, medarbejderen er blevet afskediget på grund af sine egne forhold og ikke på grund af arbejdsgiverens.

Der er flere undtagelser, der betyder, at arbejdsgiver ikke skal betale G-dage. Og beregningerne i forhold til hvor meget og hvordan en medarbejder pålægges at gå ned i tid, er også relativt komplicerede. Hvis du som arbejdsgiver har brug for juridisk assistance i den forbindelse, kan du alle hverdage kontakte Visma DataLøns jurister på 72 27 90 16.

Husk, at hvis en medarbejder selv siger op, kommer G-dage aldrig på tale.

Det kan som arbejdsgiver være svært at vide, om en fratrådt medarbejder for eksempel holder ferie på sine G-dage. Derfor kan du som arbejdsgiver stille krav om, at medarbejderen udfylder en tro og love-erklæring, der klargør, om/at medarbejderen opfylder kriterierne for at få udbetalt G-dage.

Hvordan udbetaler man G-dage?

Arbejdsgiver skal udbetale G-dagene over den almindelige løn så beløbet fremgår af medarbejderens lønseddel. Reglerne kræver, at G-dagene skal afregnes til medarbejderen hurtigst muligt, og i praksis senest anden gang, der køres løn efter medarbejderen er fratrådt.

Hvis der er en tro og love-erklæring ind over, skal afregningen ske senest med anden lønkørsel efter at du som arbejdsgiver har modtaget tro og love-erklæringen.

Det er et krav, at det tydeligt fremgår af lønsedlen, når der afregnes G-dage, og hvor mange G-dage der er afregnet inden for et kalenderår. Laver du som arbejdsgiver løn i lønsystemet DataLøn, er det helt enkelt at tilføje G-dage til en medarbejders lønseddel.

 

Gode råd fra DataLøn

Guide til den første medarbejder

Hent guide

 

Guide til ferieloven når du laver løn

Hent guide

 

Guide-undgaa-7-typiske-fejl-i-loennen-oktober-2021-1.jpg

Hent guide

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?