Barselsdagpenge - hvad, hvornår og hvor meget?

Barselsdagpenge er en ydelse fra det offentlige. Barselsdagpengene sikrer, at først den højgravide og dernæst de nybagte forældre kan holde den graviditets-, barsels-, fædre-/medmor- og forældreorlov, de har krav på, uden at stå helt uden indtægt. For som lønmodtager har man ikke pr. automatik ret til at opretholde (dele af) sin løn under barsel.

Får man ingen løn fra arbejdsgiver i forbindelse med barsel, skal man som lønmodtager selv søge om barselsdagpengene.

Men det er arbejdsgiver, der skal give Udbetaling Danmark besked om, at lønmodtageren er gået på barsels- eller fædreorlov.

Når Udbetaling Danmark er blevet orienteret, får lønmodtageren automatisk besked om, at vedkommende kan søge barselsdagpenge - og hvilken frist der er for at gøre det. Er man ledig, foregår denne øvelse via a-kassen fremfor arbejdsgiver.

Betaler arbejdsgiver derimod løn under barsel, har arbejdsgiver ret til refusion, og barselsdagpengene bliver så at sige kanaliseret denne vej. Skal du som arbejdsgiver have refusion, skal du anmelde barslen (det skal du altid) og ansøge via NemRefusion, hvor du også kan se hvilke tidsfrister, der gælder.

Hvornår skal arbejdsgiver betale barslen?

Hvis der er indgået en overenskomst, som arbejdspladsen følger - eller det fremgår af en individuel kontrakt (eller af en personalehåndbog) - kan du finde svar i dén om, hvorvidt der betales løn under barsel. Det vil også fremgå, hvor meget og hvor længe, der betales løn.

Er der ingen aftaler om løn under barsel, har arbejdsgiver ikke pligt til at give løn under orloven - med mindre der er tale om en kvindelig medarbejder, der er ansat som funktionær. Når hun går på barsel, har hun krav på at få minimum halv løn i 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødsel.

Sådan er det beskrevet i funktionærloven. Men med de nye barselsregler, der træder i kraft for forældre til børn der bliver født 2. august 2022 eller senere, er det uafklaret, hvordan samspillet mellem barselsloven og funktionærloven bliver, idet reglerne er i konflikt med hinanden.

Barselsdagpenge - sats til lønmodtager

Barselsdagpengene følger satserne for de almindelige dagpenge. I 2023 betyder det, at du som lønmodtager højest kan få 4.550 kr. i barselsdagpenge pr. uge før skat.

Du skal som lønmodtager opfylde det såkaldte beskæftigelseskrav for at have ret til barselsdagpenge. Det kræver, at du som lønmodtager: 

  • har været på arbejdsmarkedet senest dagen før orlovens start
  • inden for de seneste 4 hele måneder før orlovens start har haft 160 timers arbejde
  • har haft mindst 40 timers arbejde om måneden i mindst 3 af de 4 måneder

Barselsdagpengesatsen beregnes på baggrund af, hvor mange timer du holder orlov om ugen (ved orlov på fuld tid svarer det til den ugentlige arbejdstid), og hvor høj timelønnen er. Den maksimale timeløn, der kan dækkes ind af barselsdagpengene, er 122,97 kr. før skat. Det svarer nemlig til 4.550 kr. delt med 37 timer. Har du en timeløn, der ligger under 122,97 kr. før skat, får du altså mindre end 4.550 kr. pr. uge. 

Det er Udbetaling Danmark, du som lønmodtager får dine barselsdagpenge fra, og de bliver udbetalt den sidste torsdag i måneden. Du kan finde de præcise perioder og datoer for udbetaling i 2023 på borger.dk.

Hvor meget kan arbejdsgiver få refunderet - og hvornår?

Som arbejdsgiver får du refusion for (en del af) den løn, du udbetaler til medarbejdere, der er på barselsorlov.

Grundlæggende får du det samme beløb som lønmodtageren får, hvis vedkommende selv søger om barselsdagpenge (når du ikke giver løn under barsel), nemlig maksimalt 122,97 kr. pr. time (2023).

Dertil er der yderligere mulighed for refusion fra barselsordningen barsel.dk på op til 86,19 kr. pr. time (2023), så den samlede maksimale refusion pr. time bliver 209,16 kr.

Refusion fra barsel.dk er kun muligt, når medarbejderens timeløn er højere end dagpengesatsen. For størrelsen af refusionen afhænger naturligvis af, hvilken timeløn lønmodtageren har.

Når du som arbejdsgiver har søgt om refusion, får du automatisk udbetalt den på virksomhedens NemKonto – én gang i kvartalet.

Find ud af mere om reglerne for barsel, løn og orlov, når du laver løn.

Søg om barselsdagpenge eller refusion

Er du lønmodtager og skal søge om barselsdagpenge, skal din arbejdsgiver (eller a-kasse) give Udbetaling Danmark besked om, at du går på orlov. Det kan tidligst ske den første dag af orloven, så man kan ikke være i ekstra god tid.

Du får kort tid efter (digitalt) brev om, at du kan søge, og hvad fristen er. Du skal senest 8 uger efter have søgt om barselsdagpengene.

Er du arbejdsgiver og skal søge om refusion, foregår det via NemRefusion. Det er også her du skal anmelde, at en medarbejder går på barsel - også i tilfælde af, at du ikke skal søge om refusion (nemlig hvis du ikke udbetaler løn under barsel), men medarbejderen selv skal have mulighed for at søge om barselsdagpenge.

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?